Białoruska Zima – wywiad z Janą Shostak

Cykl rozmów z białoruskimi artystkami, które z końcem 2020 roku uczestniczyły w projekcie rezydencyjnym „Białoruska Zima”. Projekt ten był dedykowany czterem białoruskim artystkom wizualnym, które mieszkają, studiują lub pracują w Polsce. Realizowana pod szyldem programu AIR Wro rezydencja Strefy Kultury Wrocław, podejmowała refleksję nad rolą kobiet w kontekście aktualnych zagęszczających się manifestacji w Polsce, Białorusi i wielu innych krajach Europy i świata.

Udostępniając przestrzeń twórczą zaproszonym artystkom, koordynatorki programu rezydencji artystycznych AIR Wro miały okazję poznać ich indywidualne historie i doświadczenia. Dzięki wywiadom prowadzonym przez Joannę Synowiec, usłyszymy o wspomnieniach, osobistych wyborach migracji do Polski, artystycznych inspiracjach i autorskich działaniach białoruskich twórczyń. Rozmowy prowadzone są w j. polskim, niebawem dostępne będzie tłumaczenie w j. angielskim [napisy].

Wywiad z Janą Shostak

Bohaterką ostatniego już wywiadu podsumowującego rezydencję AIR Wro Białoruska Zima jest Jana Shostak, aktywistka i artystka intermedialna. Wspólnie z prowadzącą rozmowę Joanną Synowiec analizują projekty, które odegrały i wciąż odgrywają ważną rolę w karierze Shostak. Są to przede wszystkim ,,Nowacy” i ,,Miss Polonia” ” (znana też pod nazwą ,,Miss of the East”). Sytuacja w Białorusi znacznie przewartościowała priorytety zaproszonej twórczyni, dlatego w większości koncentruje się ona obecnie na działaniach pomocowych swoim rodakom. Artystka opowiada o tych doświadczeniach oraz przywołuje ważne dla białoruskiej rewolucji kobiety m.in. Ninę Bagińską czy Swiatłanę Cichanouską.

Więcej o artystce: https://strefakultury.pl/residence/jana-shostak/

Koncepcja i przeprowadzenie wywiadu: Joanna Synowiec
Artystka: Jana Shostak
Montaż, realizacja filmu: Alicja Kielan

Więcej informacji:
https://strefakultury.pl/news/poznaj-historie-czterech-bialoruskich-artystek-mieszkajacych-obecnie-w-polsce/

facebook.com/airwro
instagram.com/air_wro
[email protected]

Koncepcja i realizacja projektu: Strefa Kultury Wrocław, Program AIR Wro
© Copyright Strefa Kultury Wrocław

Miejsce:
Barbara, Wrocław 2020

//

A series of interviews with Belarusian female artists who over last year, participated in the residency project called "Belarusian Winter". The project was dedicated to four Belarusian visual artists who live, study or work in Poland Realised under the auspices of the AIR Wro artists-in-residence programme, the residency of Culture Zone Wrocław undertook a reflection on the role of women in the context of the current growing manifestations in Poland, Belarus and many other countries of Europe and the world.

By making creative space available to the invited artists, the coordinators of the AIR Wro programme had the opportunity to learn about their individual stories and experiences. Thanks to the cooperation with Joanna Synowiec, who conducted a series of interviews with them, we will hear about their memories, personal choices of migration to Poland, artistic inspirations and original actions of Belarusian artists.

Interview with Jana Shostak

The heroine of the last interview summarizing the AIR Wro Belarusian Winter residence is Jana Shostak, an activist and intermedia artist. Together with the interviewer, Joanna Synowiec, they analyze the projects that have played and still play an important role in Shostak's career. These are mainly "Nowacy" and "Miss Polonia" (also known as "Miss of the East"). The situation in Belarus has considerably reevaluated the priorities of the invited artist, which is why she is now focusing mostly on helping her countrymen. The artist talks about these experiences and recalls women important for the Belarusian revolution, including Nina Bagińska or Swiatła Cichanouska.


More about the artist: https://strefakultury.pl/en/residence/jana-shostak-2/

Interviewer: Joanna Synowiec
Artist: Jana Shostak
Production, pictures and montage: Alicja Kielan

More information:
https://strefakultury.pl/en/news/stories-of-four-belarusian-artists-currently-living-in-poland/

facebook.com/airwro
instagram.com/air_wro
[email protected]

The concept and realisation of the project: Culture Zone Wrocław, AIR Wro programme
© Copyright Culture Zone Wrocław

Venue:
Barbara, Wrocław 2020