XXVIII Sesja Rady Gminy Miedzianej Górze w dniu 25 lutego 2021, godz.14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVII/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.

7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Miedzianej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedziana Góra w 2021 roku”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami oraz obiektami infrastruktury technicznej w celu zbiorowego odprowadzenia ścieków, będącej własnością gminy Miedziana Góra
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedziana Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/20 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 października 2020 r. dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedziana Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kielce organizacji nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.
15. Sprawy różne.
16. Przyjęcie od radnych interpelacji na piśmie.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.